Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR VERKOOP
De klant dient steeds de algemene voorwaarden voor verkoop te lezen alvorens een bestelling te plaatsen. Bij iedere bestelling wordt hem gevraagd uitdrukkelijk te bevestigen dat hij deze voorwaarden aanvaardt, zoniet kan hij de bestelling niet afronden.

1.IDENTIFICATIE VAN DE VERKOPER
Kattenspullen.be, onderdeel van Comme Chez Chat
Els Peeters
Dopheidelaan 6, 2960 Brecht, België
BTW BE0521795365
Tel. +32 (0)476 957 127
E-mail info@kattenspullen.be

2.ALGEMEENHEDEN EN DEFINITIES
Alleen de huidige verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op de internetverkoop door Kattenspullen.be aan eindgebruikers. Alle andere voorwaarden, zelfs die hernomen op de bestelbon van de koper, zijn uitgesloten. Kattenspullen.be kan ten alle tijde wijzigingen aanbrengen aan deze algemene verkoopsvoorwaarden. Op lopende contracten blijven echter steeds de voorwaarden gelden die van toepassing waren op het ogenblik van de totstandkoming van de verkoop.

Elk geschil is onderworpen aan Belgisch recht. Enkel de Antwerpse rechtbanken zijn bevoegd.

Alle afbeeldingen en beschrijvingen van de producten op de website zijn met de grootste zorg en naar beste vermorgen opgesteld. Mocht er zich ondanks de voorzorgen toch een fout staan op onze website, dan kunnen wij voor dit feit niet aansprakelijk worden gesteld.

3.EIGENDOMSOVERDRACHT
In afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek blijven de verkochte, geleverde goederen onze exclusieve eigendom tot gehele betaling van de factuur. Ondanks dit eigendomsvoorbehoud, gaat het risico wegens verlies of beschadiging over op de klant vanaf de inbezitname van de goederen.

4.PRIJZEN EN BETALING
4.1 Prijzen
Onze prijzen zijn BTW inbegrepen. Alle aanbiedingen gelden zolang zij op de website zijn opgenomen. De aangeduide prijzen kunnen steeds wijzigen. Indien een bestelling wordt geplaatst, geldt voor deze internetverkoop de prijs die van toepassing was op het moment van bestelling.

4.2 Betaling
De door de klant bestelde artikelen dienen voorafgaand aan de levering betaald te worden. Deze betaling kan geschieden via de verschillende betaalmogelijkheden vermeld op de site. Indien Kattenspullen.be de betaling na 14 werkdagen nog niet ontvangen heeft, wordt de bestelling geannuleerd. Indien om gelijk welke reden de bestelling niet kan uitgevoerd worden, wordt het door de klant voorafbetaalde bedrag zo vlug mogelijk, en uiterlijk 30 dagen na betaling, teruggestort.
Kattenspullen.be behoudt zich steeds het recht voor een bestelling te weigeren, niet uit te voeren of aan bijkomende voorwaarden te onderwerpen.

5. VERZENDING
5.1 Verzendmogelijkheden
Onze producten worden in principe geleverd door een koerier aan huis (enkel op gelijkvloers) of in een afhaalpunt. De verzendkosten worden bepaald naargelang de afmetingen, het gewicht en het aantal bestelde artikelen. Wij behouden ons het recht voor om onze verzendingstarieven aan te passen indien nodig. Verzendingskosten staan steeds duidelijk vermeld op uw orderbevestiging en op uw factuur. U kan ook opteren om de producten na afspraak te komen ophalen in de bedrijfszetel. Zelf ophalen is steeds kosteloos.

Bij een levering aan huis wordt in geval van afwezigheid van de klant een kaartje achtergelaten door de koerier waarop het plaatselijk postpunt staat aangekruist, waar de klant op vertoning van zijn identiteitsbewijs zijn goederen kan afhalen. Indien de klant zijn goederen niet ophaalt binnen de 15 dagen, wordt de bestelling geannuleerd. De klant krijgt de door hem betaalde som terugbetaald, uitgezonderd de kosten van de levering.

Bij de levering in een afhaalpunt ontvangt de klant een verwittiging van zodra zijn pakket beschikbaar is voor afhaling op vertoning van zijn identiteitsbewijs. Indien de klant zijn goederen niet ophaalt binnen de 15 dagen, wordt de bestelling geannuleerd. De klant krijgt de door hem betaalde som terugbetaald, uitgezonderd de kosten van de levering. Indien het door de klant gekozen afhaalpunt niet meer bestaat of tijdelijk gesloten is op het moment van aflevering, behoudt Kattenspullen.be zich het recht voor om het pak in het dichtstbijzijnde afhaalpunt ter beschikking te stellen.

5.2 Levertermijn
Uw pakket wordt na ontvangst van betaling geleverd binnen een termijn van 1 tot 14 werkdagen. Deze door ons vooropgestelde leveringstermijnen zijn louter indicatief. Kattenspullen.be kan niet aansprakelijk gesteld worden voor vertragingen opgelopen bij het transport. Overeenkomstig de wet “kopen op afstand” bedraagt de maximale levertijd dertig dagen, tenzij anders overeengekomen. Indien deze leveringsperiode niet haalbaar is, dient Kattenspullen.be de klant hiervan tijdig te verwittigen en heeft de klant het recht de bestelling te annuleren, zonder bijkomende kosten. Eventueel reeds betaalde bedragen worden in dat geval binnen de dertig dagen terugbetaald. Indien een deel van de bestelling niet tijdig geleverd kan worden, heeft de klant het recht dit deel van de bestelling te annuleren. Reeds betaalde bedragen voor het geannuleerde deel van de bestelling worden in dat geval binnen de dertig dagen terugbetaald. Indien de klant voor de originele bestelling geen verzendkosten werden aangerekend en indien het totaalbedrag van de resterende bestelling onder het bedrag voor gratis verzending uitkomt, zullen de verzendkosten van het te retourneren bedrag worden afgehouden.

5.3 Transportschade en verlies
Overeenkomstig de wet “verkoop op afstand” is Kattenspullen.be als verzender verantwoordelijk voor de zending tot op het moment van de levering. Op het moment dat uw pakket verzonden wordt, ontvangt u van ons een email. Contacteer ons indien u uw zending niet heeft ontvangen binnen een termijn van 7 werkdagen na ontvangst van de verzendingsmail.

Elke klacht betreffende zichtbare schade aan de verpakking van de geleverde goederen dient, om in acht genomen te worden, schriftelijk geformuleerd te worden op de begeleidende documenten op het ogenblik van de levering door een koerier. Opmerkingen over beschadigingen en defecten aan het geleverde product dienen steeds binnen de 24u na levering per mail gemeld te worden op info@kattenspullen.be, met een foto van de beschadigde goederen in bijlage. Retourzendingen dienen altijd in overleg te verlopen, stuur dus ook nooit een zending op eigen initiatief terug naar ons.

6. CONTACT
Voor alle communicatie in verband met zijn bestelling, kan de koper terecht bij Kattenspullen.be via de contactgegevens die in punt 1 (Identificatie van de verkoper) werden opgegeven.

7. WETTELIJKE WAARBORG
Voor consumenten geldt de wettelijke waarborg van 2 jaar, onder volgende voorwaarden:

a) Deze waarborg dekt enkel een gebrek aan overeenstemming dat reeds bestaat bij de levering van de goederen. Zijn bijgevolg onder meer uitgesloten:

– alle rechtstreekse of onrechtstreekse schade na de levering veroorzaakt aan het product (b.v. door oxidatie, schokken val,…), en door het product, alsook zijn inhoud
– onderdelen of hulpstukken die regelmatig dienen te worden vervangen
– defecten tengevolge van brand, waterschade, bliksem, ongevallen, natuurrampen;
– defecten veroorzaakt door opzet, nalatigheid of door een onoordeelkundige behandeling, slecht onderhoud of abnormaal gebruik of het gebruik van het product strijdig met de voorschriften van de fabrikant;
– schade ten gevolge van een commercieel, professioneel of collectief gebruik van het product.
– normale slijtage

b) Het gebrek aan overeenstemming dient binnen de twee maanden na vaststelling worden gemeld.

c) De waarborg is enkel geldig indien men een beroep doet op Kattenspullen.be. Indien de klant rechtstreeks een beroep doet op de fabrikant, zijn de eventuele kosten te zijnen laste. In geval van tussenkomst door een niet door Kattenspullen.be aangewezen derde, vervalt de garantie.

8.RECHT VAN VERZAKING
Deze bepaling geldt uitsluitend voor de internetverkoop aan consumenten.

Overeenkomstig de wet van 6 april 2010 heeft de consument het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product. Deze termijn moet de klant toelaten het gekochte product te beoordelen “zoals in een etalage”. Gebruikte, geïnstalleerde, beschadigde of onvolledige producten worden niet teruggenomen.

De klant die van dit recht gebruik wenst te maken, moet de webshop binnen de 14 dagen contacteren via info@kattenspullen.be. Bovendien dient hij binnen dezelfde termijn de producten in de oorspronkelijke, onbeschadigde en originele verpakking, samen met alle toebehoren, de gebruiksaanwijzing en (een kopie van) de factuur/leveringsbon:

a) hetzij op zijn kosten en onder zijn verantwoordelijkheid terug te sturen naar: Els Peeters, Dopheidelaan 6, 2960 Brecht. Betreft het een artikel dat verkeerdelijk werd geleverd door Kattenspullen.be, dan nemen wij alle kosten voor terugzending uiteraard op ons.

b) hetzij, het product na afspraak zelf op hetzelfde adres binnen te leveren

Binnen de 30 dagen na acceptatie van de terugname zal Kattenspullen.be de betaalde sommen voor de goederen terugstorten. Verzendkosten gemaakt door Kattenspullen.be om de goederen te leveren kunnen niet worden terugbetaald en zullen van het oorspronkelijke bedrag worden afgehouden. Dit geldt ook wanneer aan de klant oorspronkelijk geen verzendkosten werden aangerekend.

Wij behouden ons het recht voor retourzendingen te weigeren bij het vermoeden dat de artikelen reeds zijn gebruikt of bij vermoeden van schade aangebracht door schuld anders dan Kattenspullen.be of de leverancier van het artikel.

9. PERSOONLIJKE GEGEVENS EN PRIVACY

Zie http://kattenspullen.be/privacyverklaring-cookies/ 

10.BEWIJS
De partijen aanvaarden de elektronische bewijsvoering (email – backup).