Privacyverklaring & cookies

De bescherming van uw persoonlijke gegevens is voor Kattenspullen.be/Comme Chez Chat van groot belang. In deze privacyverklaring wordt beschreven hoe Kattenspullen.be/Comme Chez Chat maatregelen treft om uw gegevens optimaal te beschermen en welke rechten u als klant hebt. Kattenspullen.be/Comme Chez Chat houdt zich hierbij aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR).

Kattenspullen.be/Comme Chez Chat, gevestigd aan Dopheidelaan 6, 2960 Brecht, België, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

https://Kattenspullen.be of https://commechezchat.be

Kattenspullen.be/Comme Chez Chat, Dopheidelaan 6, 2960 Brecht, België

+32476957127

Els Peeters is de Functionaris Gegevensbescherming van Kattenspullen.be/Comme Chez Chat. Zij is te bereiken via info@Kattenspullen.be of info@commechezchat.be .

Persoonsgegevens die wij verwerken

Kattenspullen.be/Comme Chez Chat verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij of externe gegevensverwerkers (mogelijk) verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Adres

Volgende gegevens kunnen verwerkt worden door externe gegevensverwerkers in het kader van beveiligingsmaatregelen zoals spambot-detectie of analyse van het website-verkeer:

 • IP-adres
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@Kattenspullen.be of info@commechezchat.be dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Kattenspullen.be/Comme Chez Chat verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling.
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Om goederen en diensten te kunnen leveren en hiervan de nodige documenten (facturen, samenwerkingsovereenkomsten, certificaten, aanwezigheidslijsten…) te kunnen opmaken.
 • Om het verstrekken van informatie over Kattenspullen.be/Comme Chez Chat, haar diensten en haar producten via nieuwsbrieven, het verzenden van een email met de verschillende aanbiedingen die de klant zouden kunnen interesseren. Dit gebeurt enkel indien de klant hiermee uitdrukkelijk heeft ingestemd.
 • Om klachten, suggesties, meldingen en vragen te behandelen.
 • Om informatie te verstrekken aan derden indien daarvoor op grond van wet- en regelgeving een noodzaak toe bestaat. Dit gebeurt enkel op basis van vitaal belang, in samenwerking met een onderaannemer of op vraag van de persoon in kwestie zelf.
 • Om onderscheid te kunnen maken tussen echte personen en spambots en zo spam-mails te vermijden.
 • Voor analyse van het website-verkeer.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Kattenspullen.be/Comme Chez Chat bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld dan wel op grond van de wet is vereist. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Boekhoudkundige stukken worden bewaard gedurende zeven jaar te rekenen vanaf één januari volgend op hun boekjaar.
 • Persoonsgegevens worden maximum vijf jaar bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden

Kattenspullen.be/Comme Chez Chat deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Kattenspullen.be/Comme Chez Chat blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Kattenspullen.be/Comme Chez Chat uw persoonsgegevens aan Google reCAPTCHA v3 wanneer u een contactformulier invult, teneinde onderscheid te kunnen maken tussen echte personen en spambots. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Kattenspullen.be/Comme Chez Chat gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Kattenspullen.be/Comme Chez Chat gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld sociale media-bedrijven en bedrijven die website-plugins ontwikkelen. Hieronder een overzicht:

 • Google Analytics: Analytische cookies die websitebezoek meten.
 • Google reCAPTCHA v3: Om spam en misbruik op website te bestrijden. reCAPTCHA mag voor geen enkel ander doel worden gebruikt zoals het bepalen van de kredietwaardigheid, arbeidsgeschiktheid, financiële status of verzekerbaarheid van een gebruiker.

Lees hier hoe Google uw gegevens gebruikt en welke bewaartermijnen gelden: https://policies.google.com/privacy?hl=nl

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@Kattenspullen.be/Comme Chez Chat. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Kattenspullen.be/Comme Chez Chat zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Kattenspullen.be/Comme Chez Chat wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA).

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Kattenspullen.be/Comme Chez Chat neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@Kattenspullen.be/Comme Chez Chat